Regulamin zakupów w sklepie internetowym Validum Corpus

1 [informacje ogólne, słowniczek]

Właścicielem i administratorem strony www https://wlasciwapostawa.pl jest:

Validum Corpus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, znajdująca się pod adresem ul. Ożynowa 51b , 53-009 Wrocław

posługująca się numerami: NIP 8992942033 oraz REGON 23603073.

Firma Validum Corpus Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001001073. Kapitał zakładowy firmy to: 5000 zł.

Dane kontaktowe firmy:

Email: info@supisocks.pl

Tel: (+48) 502483949

W dalszej części regulaminu, właściciel i administrator strony będzie zwanym „Validum Corpus”.

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie będą rozumiane w następujący sposób:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów na stronie www, na własny użytek (nie do dalszej odsprzedaży).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną nabywający Produkty od Validum Corpus za pośrednictwem strony www, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkty – produkty dostępne w ofercie Validum Corpus możliwe do nabycia za pośrednictwem Strony www.

Sprzedający – Validum Corpus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Strona www – serwis www pod adresem https://www.wlasciwapostawa.pl za pośrednictwem którego oferowana jest sprzedaż Produktów.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2 [warunki i realizacja zamówienia]

Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów nie wymaga od Klienta zalogowania się. Klient zobowiązany będzie jednak do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

By złożyć zamówienie należy:

wybrać Produkt i „kliknąć” w jego ikonkę,

dodać Produkt do koszyka i wedle wyboru kontynuować zakupy powtarzając czynności lub przejść do kolejnego kroku,

wybrać sposób dostawy,

„kliknąć” ikonę „przejdź do kasy”

podać niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia (dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który Produkt ma zostać doręczony oraz e-mail) ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia, a także posiadany kod rabatowy.

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,

wybrać sposób płatności,

złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z  regulaminem i zgodę na jego przestrzeganie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia przez Va;idum Corpus,

potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

 1. Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Stanowią one zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Validum Corpus oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Produktu.
 2. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Validum Corpus jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3 [ceny]

Ceny Produktów podane na stronie www są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie www w chwili składania zamówienia przez Klienta. Jest ona dodatkowo wskazana w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty z ewentualnym kosztem dostawy Produktów, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Validum Corpus jest uprawnione do zmiany cen Produktów dostępnych na stronie www. Powyższe nie dotyczy ceny Produktów zamówionych przez Klienta i przekazanych do realizacji zamówienia.

4 [dostawa]

Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich:

DPD

InPost

Sposób dostawy określa Klienta poprzez zaznaczenie w zamówieniu swojej preferencji.

Koszty dostawy określone są w formularzu zamówienia, po dokonaniu przez Klienta rodzaju dostawy.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski prosimy o kontakt w celu obliczenia kosztów wysyłki. Przesyłki zagraniczne będą realizowane tylko po zaakceptowaniu przez Klienta kosztu i sposobu wysyłki. Przesyłki zagraniczne płatne za pobraniem nie będą realizowane.

Zamówione Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres (z podaniem kodu pocztowego) na który ma być wysłane zamówienie, a w przypadku wysyłki za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu, także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail osoby odbierającej przesyłkę.

5 [forma płatności]

Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie, Klient dokonywać może przy wykorzystaniu następujących formy płatności:

Przelew na rachunek bankowy Validum Corpus w banku PKO o nr 6812406670111100122184362

Płatności elektroniczne, w tym przelewy online za pośrednictwem systemu PayU, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), Blik.

 1. Płatności elektroniczne obsługiwane są za pośrednictwem integratora płatności PayU – usługi dostarczanej przez PayU s.a. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności online jest PayU s.a. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Dostawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W pozostałych przypadkach, Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 2. W przypadku formy płatności – przelew tradycyjny – aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Validum Corpus zapłaty za zamówienie.

6 [zmiany zamówienia]

Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt z Validum Corpus, tak by możliwe było wprowadzenie zgłaszanych zmian.

7 [czas realizacji zamówień]

Czas realizacji wynosi od 1 do 3 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należnej sumy za złożone zamówienie na koncie Validum Corpus.

Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz. 15:00 okres realizacji zamówienia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu jego złożenia. W przypadku zamówień, które wpłyną do serwisu po godz. 15:00, okres realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.

8 [odstąpienie od umowy]

Klient będący Konsumentem oraz Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonywanej od Validum Corpus za pośrednictwem strony www, bez podania przyczyny.

By odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem, powinien złożyć Validum Corpus na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres:

Validum Corpus sp. z o.o.

 1. Ożynowa 51b

53-009 Wrocław

Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (formularz zwrotu).

Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu), Validum Corpus przesyła Klientowi, każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zgodnie z art. 38 pkt 3, 5, 6 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli świadczenie Validum Corpus obejmuje zlecenie sprzedaży produktu spersonalizowanego w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

Klient będący Konsumentem oraz Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jeśli, ze względu na swój charakter, towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Klienta przedsiębiorcę na prawach konsumenta o kosztach zwrotu towaru na Stronie www.

Zgodnie z 34 ust. 4 Ustawy Konsument oraz Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Klienci nie będący Konsumentami ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni przysługuje również przedsiębiorcom, dokonującym zakupów w sklepie internetowym, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

9 [zwrot należności Klientom]

Validum Corpus dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia zgodności Towaru z Umową lub obniżenia ceny.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta oraz Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy, Validum Corpus niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Validum Corpus może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru jako “Darmowa wysyłka” oferowany przez Validum Corpus, Vallidum Corpus nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Validum Corpus dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, w przypadku:

płatności przelewem bankowym – zwrot środków na taki sam nr rachunku bankowego z którego zamówienie zostało opłacone,

płatności poprzez PayU – zwrot na ten sam rachunek,

w przypadku płatności za pobraniem – zwrot środków dokonywany jest na wskazany nr rachunku bankowego podany w formularzu zwrotu /reklamacji.

10 [opinie w sklepie internetowym]

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. Podstawą prawną zbierania opinii jest art. 6 ust 1 lit f) RODO – uzasadniony interes Administratora Danych (Validum Corpus Sp. z o.o.).

1.2 Kwestie dotyczące zasad ochrony danych osobowych oraz prywatności i przysługujących praw oraz wynikających z przepisów obowiązków Validum Corpus zostały określone w Polityce Prywatności Validum Corpus Sp. z o.o. dostępnej na stronie https://www.wlasciwapostawa.pl/polityka-prywatnosci/

1.3 Sprzedawca po zrealizowaniu zamówienia może poprosić Klienta o wystawienie opinii na temat dokonanych zakupów, ich oceny czy podzielenia się własnym opisem wraz z możliwością zamieszczenia ilustracji. Prośba wysyłana jest raz. Brak udzielenia opinii, traktowany jest jako brak zgody na dalsze przetwarzanie danych w celu badania opinii i skutkuje wycofaniem danych z bazy opinii nie później niż w ciągu miesiąca od zrealizowania zakupu.

1.4 Aby nie brać udziału w procesie opiniowania towarów i usług Administratora nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań. Wyrażenie opinii wymaga czynnego skorzystania z przesłanego odnośnika i tylko wówczas dane Klienta będą przetwarzane co celów obsługi opinii.

1.5.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.6.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce

1.7.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.8.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.9.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

2.0 Validum Corpus weryfikuje opinie poprzez system ich dodawania, który umożliwia to wyłącznie Klientowi, który uprzednio złożył zamówienie.

11 [dane osobowe]

Validum Corpus jako administrator danych osobowych Klienta, oświadcza, iż dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych przez Klienta.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów.

Validum Corpus przekazuje dane osobowe Klientów dokonujących płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą na rzecz PayU, tj. PayU s.a. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod KRS 0000274399 , REGON: 300523444 NIP: 7792308495  Dane osobowe przekazywane są w celu i w zakresie niezbędnych do zrealizowania przez PayU procesu płatności.

Validum Corpus przekazywać będzie dane osobowe Klientów, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację ewentualnie zleconych usług dodatkowych, o ile takie przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej. W takim przypadku dane osobowe będą przekazane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zleconej usługi dodatkowej.

12 [prywatność i przetwarzanie danych osobowych]

Administratorem danych osobowych jest: Validum Corpus sp. z o.o., Wrocław ul. Ożynowa 51b, 53-009 Wrocław kapitał zakładowy: 30 000, infoo@supisocks.pl)

Spółka gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: info@acusmed.pl. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.

Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: https://www.wlasciwapostawa.pl/polityka-prywatnosci/

13 [reklamacje]

W sytuacji gdy sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www.wlasciwapostawa.pl, dokonywana przez Validum Corpus jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami, Klientowi przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

Validum Corpus ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Validum Corpus, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

Reklamacje winny być zgłoszone przez Klienta w jeden z następujących sposobów:

za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie dedykowanego zgłaszaniu reklamacji,

drogą elektroniczną na adres mailowy info@wlasciwapostawa.pl,

w sposób tradycyjny, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny: Validum Corpus sp. z o.o. ul. Ożynowa 51b, 53-009 Wrocław

Zgłoszenia reklamacyjne winno zawierać wskazanie nazwy Klienta, jego adres (jeśli nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz przedstawić zwięzły opis reklamacji w tym zarzutów stawianych wobec sprzedaży dokonywanej przez Validum Corpus.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Validum Corpus w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta a w przypadku gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres Klienta.

Prawo do reklamacji przysługuje każdemu klientowi sklepu, w tym również przedsiębiorcom, dokonującym zakupów w sklepie internetowym, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedający może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w pkt 13 ust. 11 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedający. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedającego.

Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

 1. a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
 2. b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
 3. c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
 4. d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
 5. e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

Sprzedający może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

14 [postanowienia końcowe]

Validum Corpus dokłada wszelkich starań by realizacja sprzedaży Produktów odbywała się na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, prac inwentaryzacyjnych trwających na przełomie roku bieżącego oraz nadchodzącego lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.

Vallidum Corpus informuje, iż w przypadku sporu co do jakości, czy sposobu wykonywania sprzedaży, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:

zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a Validum Corpus;

zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z Va;idum Corpus;

uzyskać bezpłatną pomoc, w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Validum Corpus, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii nr 800-007-707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stronie www.federacja-konsumetów.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.

zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
 2. Validum Corpus oraz Klient, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować:

za pośrednictwem adresów e-mail:

Validum Corpus – adres podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

Klient – adres e-mail podany przy składaniu zamówienia

lub za pośrednictwem poczty na adresy korespondencyjne:

Validum Corpus – adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu,

Klient – adres  podany przy składaniu zamówienia.

Validum Corpus może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosowanym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.

Prezentacja jakichkolwiek usług, czy towarów na stronie www, administrowanych przez Validum Corpus, nie stanowi wiążącej oferty ich sprzedaży, bądź świadczenia, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Sprzedający nie umożliwia zawierania umów z innymi przedsiębiorcami, tj. z przedsiębiorcami odrębnymi gospodarczo od Sprzedającego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od listopada 2023 r.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku dostarczenia treści elektronicznych).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Informację proszę przesłać na następujące dane:

Validum Corpus Sp. z o.o.

 1. Ożynowa 51b

53-009 Wrocław, Polska

email: info@supisocks.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.wlasciwapostawa.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Koszyk sklepowy
Translate / Lingua»
Scroll to Top